K naplneniu svojho poslania v rámci Equity snažíme zabezpečiť:

  • vybudovanie vzdelávacieho, komunikačného (stretávacieho) a voľnočasového centra

  • vytvorenie stabilného morálneho a materiálneho zázemia Equity pre tých ľudí, ktorí aktívne chcú opustiť život v generačnej chudobe

  • realizáciu motivačných, vzdelávacích, osvetových a informačných aktivít pre ľudí žijúcich v podmienkach extrémnej chudoby alebo pochádzajúcich z takéhoto prostredia

  • informovanie majoritnej spoločnosti o potrebách, možnostiach a aktivitách znevýhodnených skupín obyvateľstva ako aj o špecifikách života v generačnej chudobe

  • poskytovanie štipendií, študijnej a morálnej podpory znevýhodneným deťom a mladým ľuďom na ceste získavania / dopĺňania vzdelania

  • poskytovanie ad hoc materiálnej a morálnej pomoci znevýhodneným jednotlivcom a rodinám

  • spoluprácu s podnikateľskými subjektmi za účelom podpory zamestnávania znevýhodnených jednotlivcov

  • spoluprácu so vzdelávacími, výskumnými a kultúrnymi inštitúciami na realizácii spoločných aktivít