Rovnosť šancí alebo hlavný rozdiel medzi equity a equality

Aj keď equity a equality vyzerajú veľmi podobne, v svojej podstate znamenajú diametrálne odlišný prístup. Ak pochopíte rozdiel medzi týmito dvoma slovami, pochopíte princípy, na ktorých je fungovanie Občianskeho združenia Equity postavené.

V slovenčine neexistujú úplne výstižné ekvivalenty anglických slov equity a equality. Obvykle sú obe slová prekladané výrazom „rovnosť“, čo spôsobuje nielen terminologickú, ale predovšetkým významovú nepresnosť. Z tejto nepresnosti pramení nesprávne chápanie a aplikovanie prístupu založeného na rovnosti v praxi. A to je často vážny problém...

Equity – znamená férový prístup

Férový prístup v praxi znamená, že na to, aby jedinec dosiahol výsledky adekvátne jeho schopnostiam, má poskytnuté prostriedky, ktoré berú do úvahy jeho konkrétnu východiskovú situáciu (sociálnu, fyzickú, psychickú, spoločenskú, intelektuálnu...). Napríklad vidiaci človek prejde bezpečne cez cestu za pomoci semafóra, zatiaľ čo nevidiacim semafór nepomôže, na bezpečný prechod potrebujú zvukovú signalizáciu.

Férový prístup:

  • stavia na princípoch ako spravodlivosť, objektívnosť
  • berie do úvahy, že nie všetci sú na rovnakej úrovni alebo v rovnakej východiskovej situácii a preto by mali mať poskytnuté to, čo najlepšie zodpovedá ich potrebám
  • od každého očakáva výstup zodpovedajúci jeho individuálnym schopnostiam a špecifickej situácii
  • znamená, že s každým zaobchádza rovnocenne
  • dáva dôraz na kvalitu

Equality – znamená rovnaký prístup

Rovnaký prístup v praxi znamená, že na to, aby jedinec dosiahol výsledky adekvátne jeho schopnostiam, má poskytnuté rovnaké prostriedky ako všetci ostatní, tieto však neberú do úvahy jeho konkrétnu východiskovú situáciu (sociálnu, fyzickú, psychickú, spoločenskú, intelektuálnu...). Napríklad za vyriešenie bezpečného prechodu cez cestu sa považuje vybudovanie semafóra, keďže tento slúži rovnako pre všetkých a teda všetci majú zabezpečené rovnaké podmienky na svoj bezpečný prechod na druhú stranu. Nevidiacim však semafór nepomôže.

Rovnaký prístup:

  • stavia na princípoch ako identické podmienky, rovnaký podiel, presné delenie
  • automaticky predpokladá, že každý je na rovnakej úrovni alebo v rovnakej východiskovej situácii a preto na dosiahnutie výsledku má poskytnuté presne to isté
  • od každého očakáva rovnaký výstup
  • znamená, že s každým zaobchádza rovnako
  • dôraz dáva na kvantitu

Príklad z bežného života:

Nedeľný obed. Mama, otec a dve deti sedia pri stole. Mama delí jedlo. Ak aplikuje prístup equality, rozdelí jedlo na 4 rovnaké časti a každý z rodiny dostane jednu z nich. Ako dôsledok zostane otec hladný a najmenšie dieťa nechá väčšinu nedojedenú na tanieri. Ak aplikuje prístup equity, rozdelí jedlo tak, aby každý dostal toľko, koľko potrebuje, teda otec najviac a malé dieťa najmenej.

Viac k téme Equity / Equality nájdete tu