Sme presvedčení, že škola v 21. storočí by sa mala snažiť pripraviť deti na uplatnenie sa v neustále sa vyvíjajúcej spoločnosti. Dnes vieme ťažko odhadnúť, aké znalosti budú potrebné o 10 - 15 rokov. Preto je dôležité, aby škola neliala do detí množstvo informácií, ale aby ich učila myslieť v súvislostiach, aby v nej získali také zručnosti, ktoré budú vedieť využiť v akýchkoľvek meniacich sa podmienkach. Za vhodný nástroj na dosiahnutie tohto cieľa považujeme Feuersteinovu metódu inštrumentálneho obohacovania (FIE), ktorú sme začali v školskom roku 2017 / 2018 vyučovať na Základnej škole v Plaveckom Štvrtku.

Z čoho FIE vychádza?
Metóda je ukotvená vo výskume jedného z najuznávanejších pedagógov 20. storočia prof. Reuvena Feuersteina, ktorý dokázal, že intelekt nie je raz a navždy danou (vrodenou) vlastnosťou človeka, ale že je modifikovateľný. Vyvinul systematický vzdelávací program, ktorý komplexne rozvíja kognitívne funkcie detí aj dospelých. A tým je metóda FIE.

Čo si máme pod FIE konkrétne predstaviť?
Program FIE pozostáva z viac než 500 stránok cvičení typu „papier a ceruzka“, rozdelených do dvadsiatich tematických balíkov, ktoré nazývame inštrumenty. Cieľom cvičení je rozvinutie celkového potenciálu dieťaťa a to v tempe aj náročnosti, ktorá mu vyhovuje. Inštrumenty sú konštruované tak, že náročnosť cvičení sa postupne zvyšuje.
FIE kladie špeciálne požiadavky na lektora, ktorý neučí ale „sprostredkuje“. V praxi to znamená, že učiteľ na hodine nevysvetľuje, ale sa neustále žiakov pýta a otázkami ich vedie k tomu, aby vnímali veci vo vzájomných súvislostiach.
Učiteľ žiakov nehodnotí známkami, deti sa nedelia na dobré a zlé. Nepoužívajú sa súťaže, pretože sa rešpektuje osobnostné tempo každého dieťaťa. Učiteľ deti nenaháňa, ale vedie k tomu, aby pracovali sústredene a premyslene. O tom hovorí aj základné heslo FIE „Dajte mi chvíľku a ja si to rozmyslím...“
Metóda podporuje u žiakov logické myslenie, rozvíja schopnosť sústrediť sa, odlíšiť podstatné od nepodstatného a zručnosť zo získaných informácií vedieť vyvodiť záver.
Pri práci s FIE je dôraz kladený na rozvíjanie reči. Systematicky sa preto u žiakov pestuje nie len slovná zásoba, ale i obsahovo aj formálne presné vyjadrovanie.
U detí sa podporuje vnútorná motivácia k učeniu. Žiaci prijímajú podiel zodpovednosti za svoje učenie.
FIE kladie sa dôraz na spoluprácu a vzájomné počúvanie sa. Predpokladá sa, že každé dieťa môže vidieť určitý problém zo svojho uhlu pohľadu, a teda že nemusí vždy existovať len jedno správne riešenie. Žiaci sa naučia reflektovať svoje mysleniezdôvodňovať svoje postoje. Takto sa deti učia opodstatnenej tolerancii k názorom iných.
Schopnosť sústredenej práce sa odzrkadlí aj v obmedzovaní vyrušovania a hyperaktivity niektorých z nich. Naopak, nesmelšie deti získajú odvahu obhajovať svoj názor na verejnosti.

Pre koho je FIE určená?
Metóda FIE je vhodná pre kohokoľvek od 3 – 4 rokov až po storočných dospelých. Je možné pracovať s jednotlivcami i s celými skupinami. Skupinové použitie metódy má veľkú výhodu vo vzájomnom zdieľaní názorov na riešenie úloh i vytváraní korelácií s bežným životom.
FIE dosahuje vynikajúce výsledky aj v prípade osôb s určitými zdravotnými špecifikami (autizmus, downov syndróm, poruchy učenia alebo správania...). Pri takýchto klientoch sa však odporúčajú skôr individuálne cvičenia.

Využíva sa FIE aj v zahraničí?
FIE vznikla v roku 1975 a od tej doby sa rozvíjala a mohutne rozširovala. Dnes sa tento program využíva vo viac ako 70 krajinách na všetkých kontinentoch. Pozitíva trénovania myslenia v súvislostiach postupne objavili aj odborníci pracujúci s nadanými deťmi, experti v oblasti marketingu, personalistiky, verejnej správy, biznisu. Metóda sa používa okrem vzdelávania aj napríklad pri trénovaní zamestnancov v Číne, Indii, Južnej Amerike, Afrike, Kanade.
FIE je značne rozšírená v Čechách, kde sa aplikuje na školách, univerzitách ako aj v ponuke komerčných kurzov pre širokú verejnosť.
Za to, že FIE prenikla na Slovensko môžeme vďačiť neziskovej organizácii ETP Slovensko, ktorá metódu nielen priniesla, ale už niekoľko rokov veľmi úspešne aplikuje vo viacerých komunitných centrách a školských kluboch na 1 stupni základných škôl na východnom Slovensku.

V čom je celoslovenská jedinečnosť FIE na škole v Plaveckom Štvrtku?
Základná škola v Plaveckom Štvrtku je jediná na Slovensku, ktorá v spolupráci s Equity ponúka FIE v rámci bežného vyučovania pre žiakov na 2. stupni.
A nielen to. Od budúceho školského roka (2018/2019) sa stane FIE súčasťou vzdelávania vo všetkých ročníkoch. Škola práve buduje 2 špeciálne učebne prispôsobené potrebám tohto predmetu. Nikde inde na Slovensku takáto ponuka v rámci vzdelávacích programov základných škôl nie je k dispozícii.
Napriek tomu, že zabezpečenie FIE je pre školu finančne náročné, zo strany rodičov nie je potrebné na toto exkluzívne vzdelávanie prispievať

Ako by mali záujemcovia o FIE postupovať?
Pokiaľ máte záujem o akékoľvek informácie, môžete kontaktovať lektorku Lýdia Šuchovú (lydiasuchova@hotmail.com ; +421907762921)

Aktuálne informácie o našich vzdelávacích aktivitách nájdete v sekcii Aktuality / Vzdelávanie

Životopis zakladateľa metódy FIE prof. Reuvena Feuersteina
Stručné informácie o kognitívnych funkciách
Feuersteinova metóda inštrumentálneho obohacovania (FIE)

20180313_102336.jpg
20180227_113548.jpg
20180313_102011.jpg
20180313_112321.jpg
20180313_102750.jpg
20180313_113144.jpg
20180313_102348.jpg
20180313_112444.jpg
20180313_112425.jpg
20180313_102140.jpg
20180313_102201.jpg