Vízia Equity

Víziou Equity je život v spoločnosti, ktorá sa rozvíja na základných hodnotách ako je férový prístup, tolerancia a spravodlivosť, ktorá je inkluzívna voči tým, ktorí sú znevýhodnení, a ktorá zároveň podčiarkuje zodpovednosť každého jednotlivca voči celej spoločnosti.

Poslanie Equity

V rámci napĺňania vízie je základným poslaním Equity podpora znevýhodnených skupín obyvateľov (predovšetkým žijúcich v podmienkach extrémnej chudoby) pri zabezpečovaní ich štandardných podmienok na život. Usiluje sa o to najmä spájaním znevýhodneného sveta (hlavne sveta generačnej chudoby) so svetom majority, podporou vzdelávania a poskytovaním morálnej a materiálnej pomoci.

Hodnoty Equity

  • Equity zdôrazňuje rozdiel medzi rovnakým zaobchádzaním a spravodlivým (férovým) zaobchádzaním. Rovnaké zaobchádzanie, ktoré neberie do úvahy konkrétne východiskové podmienky každého človeka, môže byť zdrojom nespravodlivosti. Equity neaplikujeme rovnaké pravidlá, zásady a nároky na ľudí žijúcich v diametrálne odlišných podmienkach.
  • Equity presadzuje, aby mal každý možnosť uplatniť sa a orientovať svoj život k lepšiemu bez ohľadu na to, kde a ako začínal.
  • Equity verí, že každý má právo na opravu, nový začiatok a chápe, že sú situácie, kedy je potrebné poskytnúť takúto šancu aj opakovane.
  • Equity považuje rozdielnosť ľudí v zmysle ich pôvodu, farby pleti, jazyka, vzdelania, kultúry, náboženstva, ekonomickej situácie za príležitosť na vzájomné spoznávanie sa, za pozitívny aspekt života, ktorý prináša radosť, obohatenie a zároveň stimuluje tvorivosť
  • Equity vychádza zo zásady „Menej je niekedy viac“, lebo vie, že pre dlhodobý pozitívny výsledok, nie je dôležitý počet aktivít, ale ich kvalita, hĺbka, úprimnosť a adresnosť.
  • Equity verí, že „Cesta je rovnako dôležitá ako cieľ“, lebo každý krok k cieľu má v živote človeka zmysel, a to aj v prípade, ak sa plánovaný cieľ nepodarí dosiahnuť.
  • Equity koná v zmysle zásady „Dávať znamená dostávať“, lebo každý, kto niečo dáva, kto pomáha a podporuje, obohacuje sám seba, robí svoj život plnohodnotnejším, zaujímavejším a šťastnejším.
  • Equity vychádza z presvedčenia, že mnohé problémy v spoločnosti sú dôsledkom obavy z nepoznaného a nepochopenia neznámeho. Verí preto, že kľúčom k riešeniu problémov medzi majoritou a minoritami je ich vzájomné spoznanie sa a osobné zblíženie sa.
 
Náš tím KONTAKTUJTE NÁS
Predseda:
Lýdia Šuchová + 421 907 762 921
lydia.suchova@equityoz.sk
Dobrovoľní spolupracovníci:
Katarína Šuchová
Nikola Horváthová
Kristína Rankovová
Matej Šucha
Milan (Igor) Hudák
Dokumenty:
Výročné správy