Na rozdiely medzi equity a equality sme už poukázali na tejto web stránke veľa krát. V skratke, princíp equality zaisťuje rovnaké podmienky pre jednotlivé životné situácie, princíp equity sa však zameriava na férovosť a možnosť dosiahnuť rovnaké výsledky pre všetkých zúčastnených.

 

Inými slovami equality stavia všetkých na rovnakú štartovaciu čiaru, bez ohľadu na schopnosti, možnosti a obmedzenia jednotlivcov. Equity berie tieto nerovnosti do úvahy a podmienky na štartovacej čiare pre každého nastaví podľa jeho špecifických potrieb tak, aby v ideálnom prípade nastal stav equality na konci.

 

Zaujímavý pohľad na túto tému prináša differencebetween.net, ktorý vníma equity ako súbor kvalít ako sú spravodlivosť, nestrannosť či férovosť a equality ako rovnakosť, presné delenie a rovnaké zdieľanie. Parabolicky sa tento rozdiel dá prirovnať aj k rozdielu medzi kvantitou (equality) a kvalitou (equity).

(http://www.differencebetween.net/language/difference-between-equity-and-equality/)

 

Praktickou výhodou zamerania sa na dosahovanie kvantity (equality)je, že je ľahko merateľná a parametre sú jednoducho nastaviteľné. Naopak, pri kvalite (equity) treba rozpoznať ďaleko väčšie väčšie množstvo faktorov, ktoré na konečný výsledok vplývajú a citlivo ich zobrať do úvahy. Nastavenie pravidiel spoločnosti podľa princípu equity je preto omnoho náročnejšie.

 

Ilustráciou rozdielu medzi kvantitou a kvalitou je príklad z kanadskej provincie Manitoba, kde miestne vedenie vychádza z predpokladu, že každý má slobodu žiť v ktorejkoľvek časti provincie, ktorú si vyberie. To však neznamená, že spoločnosť musí zabezpečiť úplne rovnaké služby pre všetkých ľudí na všetkých miestach. Znamená to však, že by spoločnosť mala vynaložiť primerané úsilie na to, aby zabezpečila, čo najlepšiu kvalitu služieb v daných podmienkach. Týmto pravidlom sa miestna samospráva snaží riadiť napríklad nastavenie školských autobusov pre študentov zo vzdialených vidieckých častí, aby im bolo zabezpečené kvalitné vzdelanie.

(http://www.edu.gov.mb.ca/k12/docs/reports/boundaries/5-1.pdf)

 

Ilustračný obrázok sme prevzali z http://blog.boostability.com/wp-content/uploads/2012/12/Quality-vs.-Quantity-300x225.jpg ?