Michelle Loyd-Paige, dekanka Calvin College, sa v rozhovore zamýšľa nad tým, ako sa chápe rovnosť a nerovnosť šancí, čo je alebo nie je spravodlivé. Rozlišuje dva prístupy – Equity a Equality.

Equality je situácia, kedy majú všetci rovnaký prístup, ale nie rovnakú možnosť dosiahnutia výsledku. Rozlíšenie toho, čo je alebo nie je spravodlivé je často krát ťažké.
Podľa Michelle je situácie potrebné postupovať podľa toho, čo očakávame na výstupe, aké výsledky očakávame. Podľa toho je potrebné nastaviť podmienky na vstupe. Toto je prístup Equity.

"Spravodlivosť" nastavená v zmysle zásad Equality je ľahko odpočtovateľná, výsledky sú merateľné a spočítateľné (napr. rovnaký počet prijatých študentov a študentiek) . Zatiaľ čo výstupy aplikovania prístupu Equity sa ťažšie odpočtujú, keďže sa pohybujú v sfére kvalitatívnych výsledkov.

Equity je taký prístup, ktorý zaručí, že každý má dosť, čo však neznamená, že má každý rovnako.

Mimoriadne potrebná je dočasná nerovnosť resp. vyrovnávacie opatrenia, ktorými sa korigujú rozdielne podmienky na štarte, ktorá individuálne reaguje na potreby každého jednotlivca.

Celý rozhovor s Michelle Loyd-Paige si môžete vypočuť tu.